Geschillencommissie vanaf 1 januari 2016

registratieverklaring geschillencommissie GOB de Jonge Talentjes

REGISTRATIEVERKLARING

Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de ondernemer, is door de ondernemer het volgende overeengekomen en akkoord bevonden via digitale autorisatie.

1) Dat de ondernemer zich voor de behandeling van klachten en geschillen van ouders en oudercommissies ingevolge de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) registreert bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna te noemen: de Commissie) met als voorportaal een Loket waar wordt geprobeerd de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation (hierna te noemen Klachtenloket Kinderopvang);

2) Dat de Commissie overeenkomstig het voor haar geschreven reglement alle door ouders of oudercommissies aan haar voorgelegde geschillen behandelt, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht. Toelichting: De (proces)regels die de Commissie bij de geschillenbehandeling hanteert, zijn vastgelegd in een reglement. In dit reglement is vastgelegd hoe de behandeling van het geschil bij de Commissie in zijn werk gaat, hoe de Commissie is samengesteld, welke termijnen in acht genomen moeten worden, etc. Een exemplaar van het reglement wordt u op verzoek toegezonden. U kunt de tekst ook inzien op de site van het Klachtenloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl en De Geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl.

3) Dat de Stichting het in artikel 2 bedoelde reglement kan wijzigen. Het gewijzigde reglement wordt op de website het Klachtenloket Kinderopvang en de Commissie gepubliceerd.

4) Dat de ondernemer jegens de ouder/oudercommissie die een geschil bij de Commissie aanhangig maakt, gebonden is om mee te werken aan de behandeling van het geschil door de Commissie overeenkomstig het voor haar geschreven reglement en onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze registratieverklaring.

5) a. Dat de ondernemer de ouder/oudercommissie informeert dat hij is geregistreerd bij de Commissie met als voorportaal het in artikel 1 genoemde Loket. Deze informatie dient op duidelijke, begrijpelijke en een eenvoudige wijze toegankelijk te zijn op de website en in de algemene voorwaarden, indien en voor zover de ondernemer daarover beschikt respectievelijk deze hanteert. Daarbij wordt ter informatie van de ouder/oudercommissie gewezen op de website van het Klachtenloket Kinderopvang als mogelijkheid om de klacht op te lossen (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wordt de ouder/oudercommissie gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Commissie. b. Dat de ondernemer tevens kenbaar maakt de wijze waarop hij zelf voor afhandeling van bij hem ingediende klachten zorgdraagt.

6) Dat de ondernemer zich committeert aan het volgende geschillenartikel:

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via de website en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

7) Dat de Commissie uitspraak doet in de vorm van een bindend advies indien de ondernemer zich voor of tijdens de behandeling van een geschil bij de Stichting heeft geregistreerd. De ondernemer verplicht zich de beslissing van de Commissie als bindend te aanvaarden en na te komen, tenzij de ondernemer besluit het bindend advies binnen één maand na de verzenddatum ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.

8) Dat de ondernemer op eerste verzoek van de Stichting de jaarlijkse kosten zal voldoen voor de instandhouding van de Commissie met als voorportaal het in artikel 1 genoemde Loket.

9) Dat de ondernemer zich daarenboven verplicht een aanvullend bedrag te voldoen voor de behandeling van tegen hem aanhangig gemaakte geschillen. Toelichting: Het tarief is vastgesteld op een forfaitbedrag van € 300,- inclusief BTW vanaf het tweede geschil dat tegen de ondernemer in het kalenderjaar aanhangig wordt gemaakt. Het genoemde tarief wordt per kalenderjaar door de Stichting vastgesteld. Het systeem van tarifering kan door de Stichting worden gewijzigd.

10) Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is de Stichting gerechtigd om met onmiddellijke ingang deze registratieovereenkomst op te zeggen, indien de ondernemer in gebreke blijft om tijdig en/of naar behoren de verplichtingen die voortvloeien uit deze registratieovereenkomst na te komen en hiervan melding te doen aan de bevoegde instanties.

11) De NAW-gegevens van de ondernemer zullen worden opgenomen in het digitale bedrijvenregister van de Stichting, toegankelijk via www.degeschillencommissie.nl. Toelichting: Op de publieke website van de Stichting wordt (voor ouder/oudercommissie) alleen zichtbaar gemaakt dat uw bedrijf is geregistreerd bij de Commissie met als voorportaal het in artikel 1 genoemde Loket. Daarbij wordt het publiek bekende post- en bezoekadres van uw bedrijf vermeld. Andere contactgegevens zijn op de publieke website niet zichtbaar en dienen alleen voor intern gebruik van de Stichting. Wijziging van aan ons opgegeven contact gegevens dient u aan ons kenbaar te maken om te waarborgen dat deze actueel zijn.

12) Dat de overeenkomst wordt aangegaan tegen de achtergrond van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wko en de daarmee samenhangende aanwijzing dat de Commissie geschillen behandelt, zoals in haar reglement nader omschreven.

161015

 

CONTACTGEGEVENS

De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 17:00 uur

klachtenregeling GOB de Jonge Talentjes

 

Klachtenregeling GOB de Jonge Talentjes

 

Ons advies is om eerst uw klacht te bespreken met de betreffende persoon. Mocht u er met deze persoon niet uitkomen of mocht de situatie dat onverhoopt niet toelaten, dan kunt u uw klacht bij het gastouderbureau neerleggen.

Mocht u ondanks alles niet met uw klacht bij GOB de Jonge Talentjes terecht kunnen of voelt u zich onvoldoende gehoord dan kunt u ook rechtstreeks uw klacht melden bij de onafhankelijke stichting De Geschillencommissie waar Gastouderbureau de Jonge Talentje bij aangesloten is. Website: www.geschillencommissie.nl Telefoonnummer: 070-3105371

Klacht indienen.

Elke ouder / verzorger waarvan een kind gebruik maakt van gastouderopvang via gastouderbureau de Jonge Talentjes, heeft het recht een klacht in te dienen bij het gastouderbureau of rechtstreeks bij De geschillencommissie / het klachtenloket.

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam, adres en handtekening van de klager.

Een duidelijke beschrijving en reden van de klacht.

De klacht mag niet langer dan 2 maanden geleden zijn.

Indien u uw klacht aan Gastouderbureau de Jonge Talentjes kenbaar maakt, ontvangt u van ons binnen 1 week een bevestiging van uw klacht (uitgezonderd in de vakanties) waarbij we direct een afspraak inplannen om uw klacht persoonlijk te bespreken.

Bent u niet tevreden met de interne klachtenafhandeling van Gastouderbureau de Jonge Talentjes, dan kunt u zich ook wenden tot De Geschillencommissie zoals hierboven beschreven staat.

Klachtenvrijbrief SKK 2014