Standaard pagina

Algemene voorwaarden Gastouderbureau de Jonge Talentjes

Artikel 1 .Begripsbepaling

Gastouderopvang: is een georganiseerde vorm van kinderopvang in geselecteerde gastgezinnen voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar.

Gastouderbureau: de organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt.   Zij staat borg voor de begeleiding van gastouders bij de opvang van de kinderen .Het gastouderbureau ziet toe op de kwaliteit van de opvang, die door de gastouder wordt aangeboden.

Vraagouder: de ouder/ verzorger van het (de) op te vangen kind(eren).

Kind(eren) : De kind(eren) van de vraagouder die door de gastouder worden opgevangen en verzorgd

Gastouder: diegene die door tussenkomst van het gastouderbureau een of meerdere kinderen,(maximaal zes, inclusief  haar eigen kinderen in de leeftijd van nul tot tien jaar) , in de leeftijd van nul tot met twaalf jaar in het eigen huis of in het huis van de vraagouder opvangt en verzorgt.

Overeenkomst: Het contract afgesloten tussen gastouder en vraagouder, contract tussen vraagouder en GOB, het contract afgesloten tussen gastouder en GOB en de betalingsovereenkomst tussen gastouderbureau en vraagouder.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten .De voorwaarden zijn te allen tijde op de website te zien, of op te vragen bij GOB de Jonge Talentjes.

Artikel 3.  Intakegesprek

Er vindt een intakegesprek plaats, voordat de opvang start waarbij aanwezig zijn de betreffende vraagouder(s), de gastouder en een medewerker van het gastouderbureau.

Tijdens de intake wordt de vraagouder duidelijk uitgelegd hoe ons gastouderbureau werkt er wordt gesproken over het pedagogisch beleidsplan, meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, oudercommissie, klachtenreglement, ziektebeleid, risico inventarisaties, evaluatiegesprekken, toestemmingsformulier. etc.

Tijdens dit intakegesprek worden  de benodigde papieren ondertekend waaronder de betalingsovereenkomst, de toestemming voor automatische incasso en het contract tussen vraagouder en gastouder.

Artikel 4. Checklist

Tijdens het intakegesprek tussen gastouder, vraagouder en medewerker van het gastouderbureau wordt de checklist doorgenomen en ondertekend door de vraagouder.

Artikel 5. Toestemmingformulieren

Wij werken met verschillende toestemmingsformulieren. De vraagouder dient schriftelijk toestemming te geven voor het geven van medicijnen aan het kind door de gastouder, voor het vervoeren van het kind door de gastouder , voor het zonder begeleiding laten spelen van het kind tijdens de opvang bij de gastouder en toestemming dat het kind alleen naar de opvanglocatie komt of van de opvanglocatie naar huis of een andere locatie mag gaan.

Artikel 6. Overeenkomsten

Bij de aanvang van de gastouderopvang sluiten de ouders een of meerdere overeenkomst(en) met het gastouderbureau en de gastouder. De vraagouder sluit een overeenkomst met de gastouder en een betalingsovereenkomst met ons gastouderbureau. Het gastouderbureau is geen partij bij de overeenkomst tussen ouders en gastouder

 De betaling aan de gastouder verloopt via Gastouderbureau de Jonge Talentjes.  Het gastouderbureau zorgt ervoor dat, zodra de betalingen van de vraagouders op rekening staat van het gastouderbureau, zij deze betaling binnen twee dagen doorbetaald aan de gastouder.

Artikel 7. Evaluatie en contactmomenten

Gastouderbureau de Jonge Talentjes organiseert diverse contactmomenten tussen vraag-/gastouder en gastouderbureau. Middels mondelinge en schriftelijke evaluaties wordt zowel de opvang als de dienstverlening geëvalueerd. Een bemiddelingsmedewerker legt jaarlijks samen met de gastouder de veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's vast in een risico-inventarisatie. De evaluatiegesprekken vinden in ieder geval jaarlijks plaats. De opvanglocatie wordt minimaal twee keer per jaar bezocht door een medewerker van het gastouderbureau.

Artikel 8. Pedagogisch beleidsplan

Het gastouderbureau beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De gastouder verplicht zich hiernaar te handelen. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Iedere gastouder heeft ons pedagogisch beleidsplan op locatie, vraagouders kunnen hier inzicht in krijgen. Ook staat het pedagogisch beleidsplan op onze website.

Artikel 9.. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wij werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgens het model van de rijksoverheid, ook deze ligt ter inzage bij de gastouders en bij het gastouderbureau. Onze gastouders werken conform deze meldcode.

Artikel 10. Medezeggenschap vraagouders

De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders, denkt mee over de dagelijkse gang van zaken en heeft een signalerende en adviserende functie.

De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal zeven leden. De leden zijn ouders/verzorgers van kinderen die geplaatst zijn bij een gastouder. De samenstelling van de oudercommissie vindt plaats via aanmelding. Bij teveel aanmelding worden de leden gekozen door de vraagouders.  De oudercommissie van het gastouderbureau komt bijeen zo vaak als zij dit nodig achten.

Artikel 11. Telefonische bereikbaarheid

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Gastouderbureau de Jonge Talentjes. Deze is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur (uitgezonderd feestdagen en vakanties) Het kan voorkomen dat u ons niet kunt bereiken wanneer wij op huisbezoek, risico inventarisaties of intakebezoeken zijn, spreekt u dan onze voicemail in ,wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Ook bestaat de mogelijkheid om ons een mail te sturen via gobjongetalentjes@gmail.com

Artikel 12. Kwaliteit

Gastouderbureau de Jonge Talentjes werkt alleen met gastouders die een kindgerichte opleiding hebben op minimaal mbo niveau drie (hoger gekwalificeerd dan door de overheid vereist) en ervaring in de kinderopvang.. Wij proberen dmv van intensief contact met onze gastouders en door samenkomsten , workshops etc. de kwaliteit die onze gastouders bieden te handhaven en steeds te bevorderen.

Gastouderbureau de Jonge Talentjes zal bij de uitoefening van haar verplichtingen die zorgvuldigheid betrachten die gezien haar deskundigheid van haar mag worden verwacht. Zij zal minimaal aan de eisen voldoen die de wet aan haar stelt.

Artikel 13. Juridische verhoudingen

Gastouderbureau de Jonge Talentjes werft gastouders, bemiddelt en verzorgt koppelingen voor de bij het gastouderbureau aangemelde vraagouders, verzorgt intakegesprekken en begeleidt gastouders bij de opvang van de kinderen. Gastouderbureau de Jonge Talentjes houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang doch geeft te dien aanzien geen garanties en sluit uitdrukkelijk hiervoor elke aansprakelijkheid uit.  Gastouderbureau de Jonge Talentjes gaat op geen enkele wijze een arbeidsrechtelijke verhouding aan met de gastouder. Onze gastouders werken als franchisenemer en ons gastouderbureau fungeert als franchisegever.

De gastouder sluit met het gastouderbureau een franchisecontract af. De werkzaamheden van de gastouder worden vastgelegd in een overeenkomst tussen gastouder en vraagouder.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Gastouderbureau de Jonge Talentjes is niet aansprakelijk voor schade die de vraagouder lijdt of zal lijden ten gevolge van handelen door Gastouderbureau de Jonge Talentjes tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gastouderbureau de Jonge Talentjes.

Gastouderbureau de Jonge Talentjes wordt niet geacht in gebreke of verzuim te zijn indien zij door een omstandigheid van buiten af of ten gevolge van overmacht niet in staat is aan haar  verplichtingen te voldoen. Zij is in die gevallen niet aansprakelijk voor de schade die de vraagouder  dientengevolge lijdt of zal lijden. Het is aan Gastouderbureau de Jonge Talentjes in overleg met de vraagouder te bepalen of een dergelijke omstandigheid zich voordoet ,waarbij als maatstaf geldt, de mate waarin Gastouderbureau de Jonge Talentjes de veiligheid van de kinderen en de minimumkwaliteit volgens de Wet Kinderopvang van haar dienstverlening nog kan waarborgen. In het geval dat tussen Gastouderbureau de Jonge Talentjes en de vraagouder geen overeenstemming kan worden bereikt of een dergelijke omstandigheid zich voordoet heeft Gastouderbureau de Jonge Talentjes de beslissende stem.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst

 Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de gastouder het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn het kind de toegang tot haar opvang te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De gastouder  en/of medewerkster van het gastouderbureau, kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.

Naast de ontbindingsbevoegdheid die voortvloeit uit artikel 6:625 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de gastouder en/of het gastouderbureau  zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de verhouding tussen partijen (vraagouder/gastouder of gastouder/gastouderbureau) zodanig is verslechterd dat ontbinding is gerechtvaardigd.

Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring, met in achtneming van het in het betreffende  contract geldende opzegtermijn en de eventuele verplichte aantal urenafname.

Artikel 16 .Klachtenregeling.

De klachtenregeling is op de opvanglocatie aanwezig en kan door de vraagouders worden ingezien. Onze externe klachtencommissie is Stichting klachtencommissie Kinderopvang.

Artikel 17. Tarieven en betaling

De tarieven van de gastouders worden indien mogelijk jaarlijks aangepast. Deze aanpassing geschiedt op basis van de loonkostenontwikkelingen, het prijsindexcijfer en de lokale ontwikkelingen in de kinderopvang. De prijswijziging gaat in de regel in bij het begin van een nieuw kalenderjaar. De prijsaanpassing zal twee maanden van tevoren mondeling  en/of  schriftelijk worden aangekondigd.

Het bedrag voor de opvang wordt op jaarbasis in twaalf termijnen door Gastouderbureau de Jonge Talentjes geïncasseerd, op basis van maandelijkse facturering achteraf.

Artikel 18 .Betalingsvoorwaarden.

Voor de opvang is een bijdrage verschuldigd. Met de gastouder wordt een uurtarief afgesproken en vastgelegd in het contract tussen vraagouder en gastouder. Onze gastouders stellen zelf hun tarief vast, waardoor de tarieven variëren. Ook hebben onze gastouders  verschillende voorwaarden ten aanzien van het aantal af te nemen uren. Dit varieert tussen afname per uur, per dagdeel of per dag.

De vraagouder is maandelijks de overeengekomen kosten voor kinderopvang verschuldigd. De vraagouder ontvangt van haar gastouder de factuur  voor de kinderopvangkosten voor de betreffende maand. De incassering van het overeengekomen bedrag geschiedt op de 15de van de lopende maand door het gastouderbureau. De betalingen worden automatisch geïncasseerd door Gastouderbureau de Jonge Talentjes of in uitzonderlijke gevallen door de vraagouder via bank/giro overschrijvingen overgemaakt. De vraagouder zorgt ervoor dat er voldoende saldo op zijn/haar rekening staat om de automatische incasso te laten slagen. Mocht de incasso niet slagen (gestorneerd) dan zal de vraagouder door de administratrice van het gastouderbureau mondeling op de hoogte worden gesteld van het uitblijven van de betaling. De bijdrage wordt of opnieuw geïncasseerd of rechtstreeks door de vraagouder overgemaakt op rekening van het gastouderbureau .Mocht er binnen een week nog geen betaling op de rekening van gastouderbureau de Jonge Talentjes  staan, dan wordt er een herinneringsfactuur verzonden naar de vraagouder met het verzoek de rekening binnen een week te voldoen. Mocht er hierna nog niet tot betaling zijn overgegaan dan wordt een incassoprocedure gestart. De vraagouders ontvangt een brief waarin vermeld staat dat, wanneer er niet binnen 14 dagen , na ontvangst van de incassobrief,  betaald wordt, er incassokosten in rekening worden gebracht, in overeenstemming met de Wet Incassokosten. De  incasso kosten zijn over eerste €2500,- 15%, met een minimum van 40 euro .Over de volgende  €2500,-  10%, over de volgende €5000,- 5%. De maximale vergoeding voor incassokosten is bij wet vastgesteld op €6675,- In de brief wordt het traject van incasso en de 14 dagen regeling opgenomen. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag is gebruiker in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling. Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van de betalingsverplichting komen voor rekening van de vraagouder. De houder kan de overeenkomst  met een ouder/verzorger die niet aan de betalingsverplichting voldoet, per aangetekende brief of persoonlijke aanzegging met ontvangstbevestiging, direct opzeggen. De ouder/verzorger wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke betaling. De onmiddellijke opzegging is niet van toepassing indien de ouder/verzorger aannemelijk maakt dat hij of zij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was aan de betalingsverplichting te voldoen. Dit laat de betalingsverplichting van de ouder/verzorger onverlet.

Artikel 19. Jaaropgaaf.

Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat de vraagouder een jaaropgaaf ontvangt omvattende de daadwerkelijke betaalde bijdrage voor kinderopvang voor het betreffende kind over het afgelopen jaar.. Deze gegevens worden ook rechtstreeks door het gastouderbureau naar de Belastingdienst gestuurd.

Ook de gastouder ontvangt een jaaropgaaf. Hierin staan  vermeld de werkelijke ontvangen bijdrages voor kinderopvang ,van de, bij de betreffende gastouder gekoppelde vraagouders.

Door de Belastingdienst terug geëiste gelden kunnen nooit en te nimmer op Gastouderbureau de Jonge Talentjes worden verhaald.

Artikel 20. Looptijd Algemene voorwaarden           

Deze Algemene voorwaarden kunnen een tijdelijk karakter hebben indien er binnen de branche ten behoeve van de gastouderopvang Algemene voorwaarden worden opgesteld die dan voor de gehele sector gastouderopvang algemeen bindend worden verklaard.