Standaard pagina

Beleidsplan versie 1 (aug. 2013)

Beleidsplan GOB de Jonge Talentjes

Inhoudsopgave: 

Voorwoord. ................................................................................................................................ 2

Inleiding. ..................................................................................................................................... 2 

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling en afkortingen. .......................................................................... 3 

Hoofdstuk 2. GOB de Jonge Talentjes algemeen. ...................................................................... 4

-          2.1.  Algemene visie GOB de Jonge Talentjes................................................................ 4

 

-          2.2.  Leeftijdsbeleid. ...................................................................................................... 4

 

-          2.3.  Locatie gastouderopvang. ..................................................................................... 5

 

-          2.4.  Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid. ................................................... 6

Hoofdstuk 3. Pedagogische doelen GOB de Jonge Talentjes . ................................................... 8

-          3.1.  Relatie, autonomie en competentie. ................................................................... 8

 

-          3.2. Welbevinden van kinderen/ sociaal-emotionele veiligheid. ................................. 8

 

-          3.3. Ontwikkeling van kinderen stimuleren. ................................................................. 9

 

-           3.4. Rol van de gastouder. ........................................................................................... 10

Bijlage 1. Selectiecriteria Gastouders. ...................................................................................... 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord. 

GOB de Jonge Talentjes is een erkend gastouderbureau voor gastouders en vraagouders. Het staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit betekent dat het voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Dit register is openbaar en in te zien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Gastouderopvang is een belangrijke voorziening in de huidige maatschappij. Ouders worden in staat gesteld te werken terwijl hun kinderen worden opgevangen door een professionele gastouder. GOB de Jonge Talentjes bemiddelt in vraag naar en aanbod van kleinschalige, flexibele, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare kinderopvang.  Tevens verzorgt het begeleiding van gastouders bij de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, organisatorisch en pedagogisch gebied. GOB de Jonge Talentjes is gevestigd te Hilvarenbeek en richt zich met name op de regio Hilvarenbeek en omstreken. Een voorwaarde om te kunnen worden opgenomen in het LRK is het vaststellen van een pedagogisch beleidsplan. In dit document is dit beleid vastgelegd. GOB de Jonge Talentjes hecht veel waarde aan de opvoedkundige kwaliteiten van onze gastouders omdat kinderen een goede pedagogische en veilige omgeving verdienen, waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien! Daarnaast is het een vereiste voor de registratie in het LRK.

Inleiding. 

Middels dit document worden gast- en vraagouders geïnformeerd over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van GOB de Jonge Talentjes. Door jaarlijkse evaluatie en aanpassing van het pedagogisch beleid wordt de kwaliteit van de opvang bewaakt en getoetst aan de actualiteit. Hierdoor kunnen wij inspringen op nieuwe inzichten, trends en wettelijke regelgeving t.a.v. de pedagogische aspecten in de kinderopvang.  GOB de Jonge Talentjes ziet erop toe dat de gastouders handelen in overeenstemming met het beleid. 

In het pedagogisch beleidsplan wordt de algemene visie en de werkwijze van GOB de Jonge Talentjes kort samengevat. Tevens vindt u hierin de pedagogische doelen die GOB de Jonge Talentjes belangrijk acht. Het gaat hierbij o.a. om de uitgangspunten op het gebied van opvoeding, verzorging, omgang met de kinderen, gezondheid en hygiëne.  Ook praktische regels vindt u hier terug, zoals leeftijdsbeleid, locatie-eisen en de selectiecriteria van gastouders. 

Omwille van de leesbaarheid is vaak ‘zij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘zij’ staat kan uiteraard ook ‘hij’ worden gelezen. Daarnaast wordt er in de tekst vaak gesproken over kinderen, uiteraard kan er ook opvang gerealiseerd worden voor één kind. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling en afkortingen. 

Hieronder volgt een overzicht van relevante begrippen die in dit beleidsstuk voorkomen. 

 • Gastouderbureau (GOB):  Dit bureau bemiddelt in vraag naar en aanbod van kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer.
 • Gastouder:  Persoon die de opvang van de kinderen verzorgt. Vraagouder:   Ouders / verzorgers van kinderen die opvang vragen.
 • Dagopvang:  Opvang van kinderen overdag. 
 • Buiten Schoolse Opvang (BSO):   Opvang van kinderen na schooltijd.
 • Risico-inventarisatie (RI):   Door middel van een risico-inventarisatie beoordeelt GOB de Jonge Talentjes kritisch de veiligheid, hygiëne, gezondheid, rol van gastouder en gedrag van de kinderen. Het doel van de risico-inventarisatie is de mogelijke risico’s voor de kinderen in beeld te brengen.
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG):  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (bewijs van goed gedrag).
 • Bemiddelingswerker:  Medewerker van het gastouderbureau die de bemiddeling tussen vraag- en gastouders tot stand brengt en borgt.
 • Landelijk register kinderopvang(LRK):   In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan gegevens van alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die aan de wettelijke eisen voldoen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. GOB de Jonge Talentjes algemeen.

2.1.  Algemene visie GOB de jonge Talentjes. 

GOB de Jonge Talentjes heeft de pedagogische kwaliteit hoog in het vaandel staan.  Dit beleidsplan biedt vraag- en gastouders inzicht in de pedagogische grondbeginselen die GOB de Jonge Talentjes van belang acht. Het vormt daarmee ook de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen. Ieder kind is een uniek wezen dat zich moet kunnen ontwikkelen in zijn eigen tempo, met het daarbij behorende karakter.  Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen opgevangen worden in een veilige en gezonde omgeving, bij gastouders die goed zijn opgeleid. De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang heeft effect op de ontwikkeling van kinderen. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Ze moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt, met plezier kan spelen en zich kan ontwikkelen. GOB de Jonge Talentjes helpt haar gastouders door middel van pedagogische begeleiding, advies en gedegen cursus- en trainingsaanbod om het kind een omgeving te bieden, waarin het kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf.  Daarbij biedt GOB de Jonge Talentjes gezamenlijke activiteiten aan voor haar gastouders en de gastkinderen in de directe omgeving om zo de gastouders collegialiteit te laten ervaren waarbij zij ervaringen en tips kunnen uitwisselen en de kinderen samen te laten spelen om hen nog beter te laten ontwikkelen op onder andere de sociaal emotioneel gebied.

Gast-  en vraagouders sluiten zich graag aan bij GOB de Jonge Talentjes omdat het bureau beleidsmatige transparantie zeer belangrijk acht. Hiermee geeft het GOB openheid en vertrouwen. Er kan pedagogisch advies ingewonnen worden over grote maar ook kleine opvoedingszaken waar de gastouder mee te maken kan krijgen. De oprichter is pedagogisch zeer kundig en makkelijk toegankelijk. Zij straalt persoonlijkheid en betrokkenheid uit en is in bezit van een VOG. Door de kleinschaligheid wordt een persoonlijke aanpak gewaarborgd. Het bureau is centraal gevestigd in de regio Hilvarenbeek en staat daardoor dicht bij haar klanten. Uiteraard wordt er gewerkt aan een oudercommissie, zodat ouders inspraak hebben. GOB de Jonge Talentjes hecht er waarde aan in gesprek te blijven met ouders, gastouders en wetenschappers. Deze voortdurende samenspraak is een kritisch proces dat leidt tot verdieping en mogelijk tot veranderende inzichten. Het pedagogisch beleidsplan moet dan ook niet gezien worden als een eindproduct, maar als werkdocument. GOB de Jonge Talentjes hanteert een klachtenprocedure en is tevens aangesloten bij Stichting klachtencommissie kinderopvang. Tevens heeft de GGD onze procedures geïnspecteerd. Hiervan wordt een inspectierapport opgemaakt, welke inzichtelijk gemaakt wordt op onze website www.gobdejongetalentjes.nl en op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.    

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.  Leeftijdsbeleid. 

Wettelijk zijn de volgende regels bepaald omtrent de maximaal op te vangen kinderen:

 • U mag als gastouder maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen van 1 tot 10 jaar mee.
 • U mag niet meer dan vijf kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen (1) tot 4 jaar.
 • Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd. 

Wanneer een gastouder vier of meer kinderen tegelijk opvangt (inclusief eigen kinderen) moet er een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht dient indien nodig telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de opvangtijden. Daarnaast moet de achterwacht binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn op de opvanglocatie. De achterwacht heeft geen diploma of VOG nodig, maar dient wel ouder te zijn dan 18 jaar. Tijdens het inspectiebezoek van de GGD moet de gastouder kunnen aangeven wie er achterwacht is. De gastouder van GOB de Jonge Talentjes vult daarom een achterwacht formulier in, waarop 3 mogelijke achterwachten genoemd staan, inclusief handtekening van deze achterwachten en de gestelde aanrijtijd.  

 

2.3.  Locatie gastouderopvang. 

De zorgvuldig geselecteerde gastouders van GOB de Jonge Talentjes bieden kleinschalige opvang. Voor de locatie waar u gastouder bent, gelden de volgende voorschriften(2):

 • U mag op meerdere locaties kinderen opvangen.
 • Als u opvang aanbiedt in het huis van een van de vraagouders, mag u daar kinderen opvangen van verschillende ouders.
 • Op het woonadres van een vraagouder kunnen meerdere gastouders werken. Bijvoorbeeld als 2 gastouders ieder een deel van de week de opvang verzorgen.
 • Als u een kortdurende ziekte heeft, zoals een griepje, mag u zich laten vervangen door een andere gekwalificeerde gastouder. Dit kan op de locatie waar u werkt. Als u langer uit de roulatie bent, moet de opvang worden verplaatst naar de locatie waar de vervangende gastouder geregistreerd staat. Dit betekent dat de kinderen tijdelijk op een ander adres zullen worden opgevangen.
 • Als u kinderen tot 1,5 jaar opvangt, moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden.
 • U kunt geen gastouder zijn als u op hetzelfde adres woont als de ouders van het kind dat u wilt opvangen, dus bijvoorbeeld wanneer u au pair bent.

 1 Het gaat hier niet om de feitelijke aanwezigheid of afwezigheid van de eigen kinderen/pleegkinderen.  (Richtlijnen rijksoverheid) 2 Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid

 

 • Als u vier of meer kinderen tegelijk opvangt, heeft u een achterwacht die telefonisch bereikbaar moet zijn en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
 • De woning is altijd volledig rookvrij en er zijn voldoende goed functionerende rookmelders. Indien de opvang plaatsvindt bij de vraagouders, moet de gastouder (in overleg) desgewenst aanpassingen kunnen vragen in de inrichting of aanwezigheid van speelgoed.
 • Het is van belang dat er voldoende ruimte is op het opvangadres, voor de opvangkinderen, eigen kinderen en eventuele dieren, zodat dit voldoende in evenwicht is.
 • GOB de Jonge Talentjes kijkt of het verantwoord is om kinderen te plaatsen in een bepaalde omgeving en zal hier rekening mee houden bij het plaatsen van kinderen.
 • Het GOB kijkt kritisch naar hoeveel kinderen op een verantwoorde manier kunnen worden geplaatst op het opvangadres. Dit zal tijdens het intakegesprek ook ter sprake komen. 

 

2.4.  Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid. 

De gastouder is verantwoordelijk voor een gezonde schone en veilige opvangomgeving.  Risico-Inventarisatie (RI) staat voor het inventarisaren en inschatten van risico’s. GOB de Jonge Talentjes werkt met zo’n risico-inventarisatie waaraan de opvangomgeving van de gastouder of de vraagouder (indien de opvang bij de vraagouder plaatsvindt) moet voldoen. Er wordt kritisch gekeken naar de mogelijke risico’s die kinderen in de opvang lopen. Gastouders dienen kennis te nemen van de RI van GOB de Jonge Talentjes en op basis hiervan de nodige acties ter verbetering van de veiligheid en hygiëne te nemen. Deze RI wordt één keer per jaar uitgevoerd op de plek waar de opvang plaatsvindt. Op deze manier kan GOB de Jonge Talentjes de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. Op elk opvangadres zal een kopie van deze RI lijst aanwezig zijn. Deze lijst ligt tevens ter inzage bij het bureau en kan te allen tijde opgevraagd worden door de betrokken partijen. 

Onderstaande punten vindt u terug in de RI: 

 • Om ongelukken, ziektes en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat het gastkind wordt opgevangen in een veilige en schone omgeving. 
 • Het huis waar de opvang plaats vindt, moet zodanig zijn ingericht dat er voldoende ruimte en rust is zodat kinderen er goed kunnen slapen, kunnen eten en veilig kunnen spelen. 
 • Zowel de ruimte binnen als buiten moet voldoen aan de wettelijke normen van hygiëne en veiligheid. 
 • Voor kinderen die overdag slapen, dient een aparte slaapruimte beschikbaar te zijn (dit is een vereiste voor kinderen tot 1,5 jaar). Ieder kind moet een eigen bedje hebben, waar het in kan slapen (leeftijd gericht).
 • De overige activiteiten vinden in een andere ruimte plaats, die geschikt is voor kinderen. 
 • De opvangwoning is volledig rookvrij en dient tevens voorzien te zijn van voldoende en goed functionerende rookmelders, conform het bouwbesluit. 
 • Indien er een tuin aanwezig is, maakt deze ook onderdeel uit van de opvangomgeving. Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor gastkinderen, eigen kinderen en eventuele dieren om te kunnen spelen, lopen en stoeien. Deze ruimte dient in deugdelijke staat te verkeren. Indien er een vijver aanwezig is of overige onveilige situaties, dan moeten deze worden afgeschermd. Indien er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden, zoals regelmatig naar buiten gaan, speeltuin bezoek of naar de kinderboerderij.
 • Er moet een plek zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken, bijvoorbeeld om te tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje kan hier heel geschikt voor zijn. Hiervoor moeten geschikte tafels en stoelen aanwezig zijn. Voor kleinere kinderen is het van belang dat er een veilig plekje is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten of spelen. 
 • In  principe dient de vraagouder zorg te dragen voor artikelen als een bedje, box, kinderwagen, etc. Indien de gastouder eigen materialen heeft, kan dit (in overleg) ook worden gebruikt. Mochten er belangrijke gebruiksvoorwerpen missen die noodzakelijk zijn voor de opvang van de kinderen, kunt u contact opnemen met GOB de Jonge Talentjes. 
 • Kinderen moeten geen gevaarlijke handelingen kunnen uitvoeren en gevaarlijke stoffen en objecten kunnen bereiken (met opzet of per vergissing). Ook niet als de gastouder aangeeft continue toezicht te hebben.
 • Een kind heeft recht op voldoende en verantwoorde voeding, drinken, rust, lichamelijke verschoning, speelmogelijkheden, beweging en buitenlucht. 
 • Indien de vraagouder nog borstvoeding geeft, kan de voeding door de gastouder worden gegeven in een fles. Indien mogelijk kan er voeding in de vriezer worden bewaard. Dit geschiedt uiteraard in overleg.
 • Een kind voelt zich prettig en veilig wanneer het de ritmes en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders herkent. Vraagouders en gastouders maken afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging.
 • Een gastouder heeft een voorbeeldfunctie. Het gedrag van de gastouder bepaalt mede hoe een kind met zaken omgaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handen wassen na toiletgebruik.
 • De woning is voorzien van veilige bergruimten voor gevaarlijke materialen, vloeistoffen, huishoudelijke en andere apparatuur.
 • Gastouders laten huisdieren alleen toe in de omgeving van de gastkinderen indien de vraagouders hiertoe toestemming hebben gegeven. Ze laten de kinderen nooit alleen met de huisdieren, ook al lijken ze volledig betrouwbaar.
 • Vraagouders dienen tijdig te worden geïnformeerd indien het kind afwijkend gedrag vertoont, of indien er andere aanwijzingen zijn voor ziektes.
 • Indien de gastouder spoedeisende hulp nodig heeft, dient zij direct 112 te bellen.
 • Gastouders en vraagouders bespreken met elkaar de specifieke eisen betreffende de zorgverlening of begeleiding, bijvoorbeeld om medische redenen, indien deze tot de normale zorg- en begeleidingstaken gerekend kunnen worden. Speciale medische hulp en begeleiding kunnen gastouders niet geven! GOB de Jonge Talentjes hanteert een overeenkomst voor gebruik van geneesmiddelen. Hierin ondertekenen zowel vraag- als gastouder een verklaring waarin staat aangegeven dat de gastouder toestemming heeft van de vraagouders om het genoemde geneesmiddel / zelfzorgmiddel toe te dienen. De medicijnen worden zelf aangeleverd door de vraagouder en mogen alleen op instructie van de vraagouder door de gastouder worden toegediend.   

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Pedagogische doelen GOB de jonge Talentjes. 

Zoals al eerder in dit beleid stuk is aangegeven, staat de pedagogische kwaliteit hoog in het vaandel bij GOB de Jonge Talentjes. Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart toe kunnen vertrouwen aan de gastouder. 

3.1.  Relatie, autonomie en competentie. 

Pedagogiek staat voor opvoedkunde. Als gastouder ben je meer dan alleen oppas. Je hebt namelijk een aandeel in de opvoeding van de kinderen die worden opgevangen. Professor en orthopedagoog Luc Stevens spreekt van drie basisbehoeften voor kinderen: relatie, competentie en autonomie. Het is van belang om voldoende aandacht te besteden aan deze basisbehoeften, zodat kinderen zich goed kunnen ontplooien.  

Relatie Ieder kind heeft behoefte aan een vertrouwde relatie met een of meerdere opvoeders. De gastouder kan aan een goede relatie met het kind werken door belangstelling te tonen, respect te hebben en een empathische houding aan te nemen. Een goede relatie zorgt voor intimiteit, affectie en een open communicatie. Het belangrijk dat kinderen zich  kunnen hechten aan een gastouder. Omdat de gastouder de opvang continu verzorgd is zij een stabiele factor voor het kind. Hiermee biedt gastouderopvang voor kinderen een natuurlijke en belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van gehechtheid en kan de gastouder het kind op een veilige manier kennis laten maken met de wereld om zich heen.

Autonomie, Autonomie wil zeggen ‘zelfstandigheid’. Kinderen willen in staat zijn zelfstandig (en met elkaar) dingen te doen en zoveel mogelijk onafhankelijk te functioneren. Kinderen moeten dit leren en de gastouder, maar ook andere kinderen, kunnen ze hierbij helpen. Het geeft een kind vertrouwen als ze zelfredzaam zijn, ze voelen zich ‘groot’ als ze bijvoorbeeld zelf hun jas of schoenen aan kunnen trekken.  Ook hierom biedt de Jonge Talentjes de mogelijkheid om activiteiten te volgen met kinderen van andere gastouders. Op deze manier krijgen de kinderen welke niet samen met andere kinderen/ leeftijdsgenootjes opgevangen worden toch de kans met andere kinderen te spelen en zich te ontwikkelen.

Zo leren kinderen wie ze zijn, dat er verschil mag zijn, dat je anders mag zijn en dat je jezelf mag zijn met je eigen talenten en eigen ideeën. Elk kind met zijn talenten en interesses mag er zijn en moet gezien en gestimuleerd worden zodat ze deze talenten verder kunnen ontwikkelen. Dat is wat GOB de Jonge talentjes uit wil stralen en belangrijk vindt.

 

Competentie Onder competentie wordt het vertrouwen dat een kind in zichzelf heeft verstaan. Hoe denkt een kind over zichzelf? Hoe ziet het zichzelf? Op het moment dat een kind veel zelfvertrouwen heeft, zal het eerder nieuwe dingen oppakken en zich dus ontwikkelen.  Aan de basisbehoefte competentie kan de gastouder tegemoetkomen door het kind mogelijkheden te bieden om nieuwe vaardigheden te leren. Het kind is trots als iets gelukt is! Hierbij heeft de gastouder voor ogen dat ieder kind uniek en bijzonder is en zijn eigen talenten heeft. De kunst van de gastouder is dit te zien!   

 

3.2. Welbevinden van kinderen/ sociaal-emotionele veiligheid. 

Het is erg belangrijk dat de gastouder een ‘thuis’ kan bieden voor de kinderen. Een thuis waarin het kind zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Kinderen hebben houvast aan een vast dagritme met regels en gewoonten die dagelijks terug komen. Door een vast ritme worden voorspelbaarheid en herkenning voor een kind gecreëerd. Omdat een gastoudersituatie kleinschalig is, kan er voldoende rekening worden gehouden met de individuele behoeften van de kinderen. Hierbij kunt u denken aan: slaapritme, eet- en drinkmomenten, spelen, etc. 

 

 

3.3. Ontwikkeling van kinderen stimuleren. 

Een gastouder is meer dan alleen oppas. De gastouder heeft een aandeel in de opvoeding van de kinderen en kan daarmee een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden. Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs, soms lijken ze niet verder te komen en soms nemen ze een hele grote stap. Kijkend naar de ontwikkelingspsychologie dan zijn er vier ontwikkelingsgebieden te onderscheiden:

 • Lichamelijke / fysieke ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling 
 • Persoonlijkheidsontwikkeling  

Lichamelijke / fysieke ontwikkeling Een goede fysieke ontwikkeling stelt het kind in staat de wereld te ontdekken. Door middel van veel beweging op verschillende manieren, wordt de fysieke ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Door kinderen de mogelijkheid te geven te ontdekken, leren kinderen hun eigen grenzen kennen en nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Bij beweging er gedacht worden aan het spelen met een bal, op een klimrek of op een fietsje. Maar ook het prikken met een prik-pen, tekenen met kleurpotloden of het rijgen van een ketting is oefenen op het gebied van motoriek.  

Cognitieve ontwikkeling Ieder kind ontwikkelt de cognitieve vermogens in zijn eigen tempo, maar ook aanleg en motivatie spelen hierin een belangrijke rol. De cognitieve ontwikkeling wordt echter ook bepaald door de omgeving waarin het kind zich bevindt. GOB de Jonge Talentjes vindt het van belang dat de gastouder de Nederlandse taal goed onder de knie heeft. Door veel met / tegen de kinderen te praten, wordt de woordenschat van de kinderen groter. Dit betekent nog niet dat ze direct alles zelf ook actief kunnen toepassen, maar ze leren wel te begrijpen wat er gezegd wordt. Het voorlezen van boekjes maar ook het benoemen van activiteiten, dragen bij aan de taalontwikkeling van een kind.  Bij het onderdeel cognitieve ontwikkeling hoort ook kennis maken met de omgeving. GOB de Jonge Talentjes vindt dit heel erg belangrijk. Daarom organiseert GOB de Jonge Talentjes activiteiten voor gastouders, kinderen en ouderen in de directe omgeving (4). De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen kan door het aanbieden van activiteiten meer worden gestimuleerd, om op die manier nieuwe ontdekkingen te doen. Als kinderen zover zijn dat ze bepaalde spelletjes (zoals bijvoorbeeld memory) interessant vinden, kan dit met ze worden gespeeld om het geheugen te trainen.  

Sociale ontwikkeling  Veel gastouders vangen meerdere kinderen op. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid om samen met anderen kinderen in één ruimte te spelen. Ze leren delen, samen overleggen, afstemmen, op hun beurt wachten, etc. Kinderen komen op een hele natuurlijke manier in aanraking met andere kinderen. De rol van de gastouder is groot, maar ook de invloed die de andere kinderen (onbewust) hebben, moet niet onderschat worden. Zo imiteren kinderen elkaar en willen ze ook kunnen wat de ander kan. Het is belang dat de gastouder goed kijkt naar het ontwikkelingsniveau van het kind. Mag ik van dit kind wel verwachten dat het al samen speelt met anderen of spelen de kinderen min of meer naast elkaar met hetzelfde materiaal? 

Het is bewezen dat ouderen ook een enorm grote rol kunnen spelen in de sociaal emotionele ontwikkeling  van kinderen, GOB de Jonge Talentjes springt daarom ook hier op in.

 

Persoonlijkheidsontwikkeling  Ieder kind is een individu en ontwikkelt zich op z’n eigen manier en tempo. Het ene kind heeft een ander temperament dan het andere. Wil de één eerst de kat uit de boom kijken, een ander duikt direct op iets nieuws en wil direct gaan ontdekken. Het is de kunst om je aan te passen aan het kind. Gelukkig is deze ruimte er bij gastouderopvang. Omdat het kleinschalig is, heeft de gastouder de mogelijkheid om goed naar het individu te kijken en zich daar bij aan te sluiten. Zo kan ieder kind de kans krijgen om zich op z’n eigen manier te ontwikkelen tot een bepaalde persoonlijkheid, met z’n eigen waarden en normen. 

Spel Dé activiteit van jonge kinderen is spel. Dit is cruciaal voor jonge kinderen en de manier waarop ze leren en ontdekken. Ze beleven er veel plezier aan en ontwikkelen zich door middel van spel op verschillende ontwikkelingsgebieden. In de opvangsituatie zou hier voldoende ruimte en aandacht voor moeten zijn. Door spel doen kinderen nieuwe ervaringen en inzichten op. Ze leren hun eigen lichaam kennen, bewegen en krijgen nieuwe inzichten.  In het spel zie je dat kinderen volwassenen imiteren. Denk aan de meisjes die graag op hakken in mooie jurken lopen. Door middel van spel leren ze de wereld om hen heen te begrijpen. Hoe gaat het als je in de winkel bent? Eerst boodschappen in je mandje en daarna pas betalen bij de kassa. Je ziet dat kinderen dit naspelen. Ze oefenen met sociale situaties en gebruiken hier vaak veel taal bij. Kinderen kunnen hun emoties er in verwerken, ze durven zich vaak beter en meer te uiten als ze zich bijvoorbeeld verkleed hebben. Spel is op te vatten als een heel breed gebied. Zowel het bouwen van een toren en deze omgooien en nogmaals en nogmaals, als het herhaaldelijk aan- en uitdoen van een Bob de Bouwer outfit, maar ook het overgieten van water in een ander kopje, is spel. Sommige kinderen vinden het heerlijk om te spelen met zand, klei en water. Anderen prefereren het knutselen met lege wc-rolletjes en veel plakband.   

(4) in samenwerking met st. Jong en Oud Samen Sterk.

 

3.4.  Rol van de gastouder. 

Zoals al eerder in dit document is aangegeven, is de gastouder van grote betekenis voor een kind. De gastouder werkt als professional met andermans kinderen in een veilige, hygiënische en gezonde leefomgeving. Allereerst is het de taak van de gastouder om ervoor te zorgen dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt bij de gastouder, bij de anderen kinderen en in de (nieuwe) omgeving. Het is van belang dat het kind de gastouder vertrouwt en ziet als dé verzorger van dat moment. De gastouder spant zich in om een positieve en ontspannen sfeer te creëren, waarin het kind zich prettig voelt.   Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften en benadering nodig. Geef kinderen tijd en probeer geduldig te zijn, het ene kind is sneller dan het andere. Probeer te allen tijde rust en geduld te bewaren. Veel kinderen hebben baat bij rust en regelmaat, herkenning en structuur. Door kinderen positieve aandacht te geven en te benadrukken wat ze goed doen, wordt er een positieve sfeer gecreëerd, waarin het kind zich goed kan ontplooien. Leer kinderen te geloven in zichzelf. Door écht naar kinderen te kijken en te luisteren, kan er goed worden aangesloten bij hun specifieke en unieke behoeften. Door het aanbod van de gastouder kunnen de verschillende aspecten van de ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Door voldoende leeftijdsadequate en uitdagende activiteiten aan te bieden kunnen kinderen ontdekken en zich ontplooien. Laat kinderen veel zelf ontdekken en ook ‘fouten’ maken. Hier leren ze enorm veel van. Kinderen zijn goed in staat om hun eigen spel te creëren. Hier kan de gastouder eventueel op aansluiten en mogelijk nieuwe elementen toevoegen. Het is vaak niet nodig om kinderen continu bezig te houden met activiteiten, die door een volwassene zijn bedacht. Kijk wat ze interessant vinden en wanneer ze betrokken zijn bij een activiteit. 

Soms ontstaan er bij kinderen achterstanden door ontwikkeling- of gedragsproblematiek. Dit kan worden ontdekt door het kind goed te observeren. Er kunnen dan tijdig stappen ondernomen worden wanneer er een achterstand is of dreigt te ontstaan. In overleg spreken de gast- en vraagouders over de aanpak van gedragsproblematiek.  Indien een vraag- of gastouder een vermoeden van kindermishandeling signaleert, moet dit onder de aandacht worden gebracht. Een kind kan dit niet zelf en geeft signalen: Help het! Volwassenen hebben een grote voorbeeldfunctie voor de kinderen. De kinderen nemen normen en waarden, maar ook gedragingen snel over van de volwassene in hun directe omgeving.  

Goede afstemming tussen vraag- en gastouders zorgt ervoor dat er een vertrouwensrelatie tussen beiden ontstaat en dat zaken bespreekbaar worden. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Door zowel het gastgezin als de vraagouders dient zorgvuldig omgegaan te worden met privacy gevoelige informatie. Deze informatie dient niet doorgespeeld te worden aan derden.     

GOB de Jonge Talentjes hoopt dat de gastouder geniet van het opvangen van kinderen. Kinderen voelen feilloos aan als een (gast)ouder oprecht geïnteresseerd is, aandacht voor ze heeft, betrokken is en samen met de kinderen kan genieten van mooie momenten. GOB de Jonge Talentjes biedt een aantal thema- en intervisieavonden aan, waarin u samen met andere gastouders reflecteert op uw handelen. De gastouder dient er minimaal twee op jaarbasis bij te wonen. Hiermee heeft GOB de Jonge Talentjes als doel de kwaliteit te waarborgen.  

GOB de Jonge Talentjes toetst, tenminste twee keer per jaar, tijdens een bezoek aan de gastouder, de kwaliteitscriteria die door GOB de Jonge Talentjes aan de gastouders worden gesteld. Deze criteria zijn zowel bij vraag- als bij gastouders bekend. Mochten er vragen zijn omtrent de omgang of verzorging van de kinderen, kan er contact worden opgenomen met GOB de Jonge Talentjes. Zij kunnen pedagogische, organisatorische en praktische ondersteuning bieden.